ပါဝင်ပစ္စည်းများအနက်ရောင် Elderberry Puree အကြီးအကဲ 1000.0ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Hawthorn Jam Hawthorn 1000.0 (ဂရမ်)ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများပင်လယ် buckthorn ယိုပင်လယ် buckthornဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Mashed သကြားလုံးစပျစ်သီးပျဉ်စပျစ်သီးပျဉ် 1000.0ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများက Black Elderberry Jam အကြီးအကဲ 1000.0ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Hawthorn နှင့်ပန်းသီးယိုပန်းသီးဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Zest Jam လိမ္မော်ခွံ 400.0ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများမှည့်သော apricot ယို apricots 600.0ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများဆန် Jam စပျစ်သီးပျဉ် 1000.0 (ဂရမ်)ဆက်ဖတ်ရန်…

ပါဝင်ပစ္စည်းများ Honeysuckle Jam honeysuckle 1000.0 (ဂရမ်)ဆက်ဖတ်ရန်…