အချို့သောအစားအစာများသည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်ချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းခံရသည်ဆက်ဖတ်ရန်…